KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2023/2024

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou MŠMT ČR ve znění pozdějších úprav a doplňků vyhlašuje ředitelka Střední odborné školy Čelákovice s.r.o. pro školní rok 2023/2024

 
Počty přijímaných žáků pro školní rok 2023/2024  

 

 

Studijní obor

Kód oboru

Forma studia

Forma ukončení studia

Počet přijímaných žáků

Sociální činnost

75-41-M/01

denní

Státní maturitní zkouška

60

Sociální činnost

75-41-M/01

dálková

Státní maturitní zkouška

30

Mechanik seřizovač (model L+H)

23-45-L/01

denní

3. ročník - Závěrečná zkouška – Výuční list  + možnost 4. ročník Státní maturitní zkouška

23

Podnikání

64-41-L/51

distanční

Státní maturitní zkouška

30

Obráběč kovů

23-56-H/01

denní

Závěrečná zkouška – Výuční list

20

Truhlář

33-56-H/01

denní

Závěrečná zkouška – Výuční list

23

Kadeřník

69-51-H/01

denní

Závěrečná zkouška – Výuční list

30

Operátor skladování

66-53-H/01

denní

Závěrečná zkouška – Výuční list

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

následující kritéria přijímacího řízení:

 

Průběh přijímací zkoušky:

a) Pro studijní obory ukončené maturitní zkouškou:

uchazeč o studium se hodnotí podle výsledků dosažených na základní škole v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ a na základě výsledku z jednotně (centrálně) zadávané písemné zkoušky (JPZ) z českého jazyka a literatury a z matematiky.

b) Pro tříleté učební obory ukončené výučním listem:

uchazeč o studium se přijímá podle výsledků dosažených na základní škole v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ a na základě přijímacího pohovoru, kde bude zjišťována jeho motivace a předpoklady pro daný studijní obor.

 

Kritéria přijímacího řízení MATURITNÍCH OBORŮ:

Výsledné pořadí jednotlivých uchazečů bude sestaveno podle bodového ohodnocení následujících kritérií:

a) Na základě dosažených bodů v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ;

b) Z jednotně (centrálně) zadávané zkoušky – minimálně 20% úspěšnost v JPZ z českého jazyka a literatury a minimálně 15% úspěšnost v JPZ z matematiky;

c) Zdravotní způsobilost – bez bodového ohodnocení;

d) Školní přijímací zkoušky se nekonají;

e) Uchazeči cizinci – tzn. osoby vzdělávající se v zahraničí -  dle § 20 odst. 4 školského zákona - na základě písemné žádosti předložené k přihlášce ke studiu se promíjí zkouška z ČJL (jak JPZ, tak případná školní).  Znalost ČJ na úrovni nezbytné pro vzdělávání se ověří rozhovorem. Nejedná se o měřitelné kritérium pro přijímací řízení. Uchazeč je do výsledného pořadí zařazen dle redukovaného hodnocení.

f) Uchazeči z Ukrajiny  - tzn. cizinci, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Na základě písemné žádosti přiložené k přihlášce ke studiu se promíjí přijímací zkouška z českého jazyka. Dále na základě písemné žádosti přiložené k přihlášce mohou konat test z matematiky v ukrajinském jazyce. Dokumenty (například vysvědčení o prospěchu) mohou být nahrazeny čestným prohlášením.

 

Pokud uchazeč nesplní kritérium jednotně (centrálně) zadávané písemné zkoušky z českého jazyka a matematiky, nelze uchazeče v prvním kole přijímacího řízení přijmout na studijní maturitní obor, ale bude mu nabídnuto studium na podobném tříletém učebním oboru na naší škole.

Bodové hodnocení za prospěch v 1.pololetí 9. ročníku:

    

průměr

body

průměr

body

1,0

100

2,1

45

1,1

95

2,2

40

1,2

90

2,3

35

1,3

85

2,4

30

1,4

80

2,5

25

1,5

75

2,6

20

1,6

70

2,7

15

1,7

65

2,8

10

1,8

60

2,9

5

1,9

55

3,0

0

2,0

50

 

 

 

Bodové hodnocení za „jednotné přijímací zkoušky“ - minimálně 20% úspěšnost v JPZ z českého jazyka a literatury a minimálně 15% úspěšnost v JPZ z matematiky. Dosažení minimálně 10 bodů z českého jazyka a literatury a zároveň dosažení minimálně 7,5 bodů z matematiky.

Český jazyk a literatura

Matematika

100%

50bodů

100%

50 bodů

Celkem jednotná přijímací zkouška

100 bodů

       
 

Princip sestavení pořadí uchazečů podle bodového ohodnocení – z kritérií přijímacího řízení bude získán celkový počet bodů dosazením do vztahu:

CP = (ZŠ x 0,4) + (JZ CJL x 0,6) + (JZ MAT x 0,6)

 CP                       celkový počet bodů

ZŠ                        celkový počet bodů získaný za prospěch na ZŠ

JZ CJL                 celkový počet bodů z jednotné zkoušky z českého jazyka a literatury

JZ MAT                celkový počet bodů z jednotné zkoušky z matematiky

 

Podle celkového počtu bodů dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí. Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle dosaženého celkového počtu bodů (výsledku hodnocení kritérií přijímacího řízení). Při rovnosti bodů bude upřednostňován uchazeč s větším počtem bodů, kterých dosáhl při jednotné zkoušce. V případě, že toto kritérium nerozhodne, bude upřednostňován uchazeč s větším počtem bodů z jednotné zkoušky z českého jazyka a literatury.

 

Úprava hodnocení výsledků jednotné zkoušky cizinců:                                                        

Ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky uchazečů, kteří nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury, vytváří ve spolupráci s Centrem (MŠMT) pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů ve vyhlášeném přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo jeho zaměření podle školního vzdělávacího programu. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona.

 

Oznámení výsledku přijímacího řízení

 

Výsledky přijímacího řízení oznámí ředitel školy nejpozději do 2 pracovních dnů od zpřístupnění výsledků jednotné zkoušky Centrem (MŠMT) na webových stránkách školy www.soscelakovice.cz a na úřední desce školy.

Přihláška ke studiu

 

Přihláška ke studiu se odevzdává na obecně platném tiskopisu, který stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  a musí být potvrzena základní školou. Přihlášku je nutné opatřit potvrzením lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání. Přihlášky jsou ke stažení na webových stránkách školy  www.soscelakovice.cz.

 

 

Termíny

 

do 1. března 2023                           nejpozději odevzdání přihlášky na střední školu

do 28. března 2023                         odeslání pozvánky ředitelem k jednotné přijímací zkoušce

13. duben 2023                               jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky - 1. termín

14. duben 2023                               jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky - 2. termín

10. a 11. května 2023                     náhradní termín pro konání jednotné přijímací zkoušky

do 28. dubna 2023                         Centrum zpřístupní výsledky jednotné přijímací zkoušky školám

do 2 pracovních dnů                     výsledek přijímacího řízení oznámí ředitel školy (ode dne oznámení výsledků jednotné přijímací zkoušky Centrem)

18. května 2023                              Centrum zpřístupní výsledky jednotné přijímací zkoušky školám pro náhradní  termín

 

Kritéria přijímacího řízení VÝUČNÍCH OBORŮ:

Výsledné pořadí jednotlivých uchazečů bude sestaveno podle bodového ohodnocení následujících kritérií:

  1. Na základě dosažených bodů v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ;
  2. Zdravotní způsobilost – bez bodového ohodnocení;
  3. Přijímací pohovor s ředitelkou školy – motivace a předpoklady žáka ke studiu v daném oboru.

Bodové hodnocení za prospěch v 1.pololetí 9. ročníku – maximum 40 bodů.

průměr

body

1,0 – 1,5

40

1,6 – 2,0

35

2,1-2,5

30

2,6-3,0

25

3,1-3,5

20

3,6-3,9

10

4,0-5,0

0

 

Bodové hodnocení za přijímací pohovor: maximálně 60 bodů.

Maximálně může uchazeč získat 100 bodů.

Minimální počet bodů pro přijetí uchazeče je 60 bodů.

Oznámení výsledku přijímacího řízení

 

Výsledky školního přijímacího řízení oznámí ředitelka školy nejpozději do 2 pracovních dnů od náhradního termínu přijímacího pohovoru na webových stránkách školy www.soscelakovice.cz a na úřední desce školy.

Přihláška ke studiu

Přihláška ke studiu se odevzdává na obecně platném tiskopisu, který stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  a musí být potvrzena základní školou. Přihlášku je nutné opatřit potvrzením lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání. Přihlášky jsou ke stažení na webových stránkách školy  www.soscelakovice.cz.

Termíny

do 1. března 2023                    nejpozději odevzdání přihlášky na střední školu

do 28. března 2023                  odeslání pozvánky ředitelem ke školní přijímací zkoušce - přijímacímu pohovoru

24. duben 2023                        přijímací pohovor -  1. termín

25. duben 2023                        přijímací pohovor -  2. termín

26. dubna 2023                        náhradní termín pro přijímací pohovor

28. dubna 2023                        výsledek přijímacího řízení oznámí ředitelka školy

 

V Čelákovicích  4. 1.2023    

Ing. Michaela Kerak Bryxová                                

ředitelka školy SOŠ Čelákovice, s.r.o.