ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA 2021

 

 

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA  „PODZIM 2021“

  • Závěrečná zkouška se bude konat v týdnu od 6. 9. do 10. 9.

Písemná ZZ 6. 9. 2021 od 15 hodin

Praktická ZZ od 8. 9. do 10. 9. 2021                                       Ing. Ivana Němečková

 

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 2021 - ROZPIS ze dne 14.05.2021

          

  • úterý 1. 6. písemná část ZZ
  • od 2. 6. do 4. 6.  praktická ZZ
  • ústní část ZZ se NEKONÁ
  • Slavnostní vydávání výučního listu – bude upřesněno

ROZPIS PÍSEMNÉ ZZ  1. 6. 2021

učebna

              obor

Od 7:15 – 9:00

9:00 – 11:30

Uč.č. 5

33-56-H/01 Truhlář

V. Houška

Ing. Grygarčík

Uč.č. 7

66-53-H/01Operátor skladování

Bc. Mirvald

Ing. Bryxová

Uč.č. 8

69-51-H/01Kadeřnické služby

M. Matulová

Bc. Baťková

Uč.č. 9

23-51-H/01 Strojní mechanik

23-52-H/01 Nástrojař

23-56-H/01 Obráběč kovů

 

M. Klouda

 

Ing. Vaněk

 

Žák dostane v obálce zadané téma.

Žáci se usadí v učebně v 7:45 v 7:50 zahájí vyučující PZZ, v 8:00 začíná PZZ. Písemná ZZ trvá nejdéle 270 minut. Pedagogický dozor vše zapisuje do „Protokolu o písemné ZZ“

U některých oborů je součástí PZZ i TEST. Časový limit na řešení testu je 30 minut. Žák si test nevybírá, je mu přidělen vyučujícím. Test bude zadán v 8:00 a ukončen v 8:30 hodin, hned po ukončení pedagogický dozor test vybere.

Papíry na koncepty musí být označeny razítkem školy. Žák označí každý list papíru svým jménem. Zkušební místnost smí žák opustit jen se souhlasem pedagogického dozoru na nezbytně nutnou dobu. Žák v průběhu zkoušky může používat pouze povolené pomůcky.

Pedagogický dozor se včas seznámí s pokyny, které jsou uloženy v ředitelně.

 

Ing. Ivana Němečková

 

Ve dnech 2.+ 3.+ 4. června probíhá praktická ZZ podle rozpisu.

 

ROZPIS PRAKTICKÉ ZZ  2. 6. – 4. 6. 2021

 

Učebna

              obor

2.6.

3.6.

4.6.

Uč.č.7

+sklad

Od

7:30 h

 

66-53-H/0 Operátor sklad.

 

Ing. Bryxová

Bc.Mirvald,

Ing. Svoboda,   

 

 

Od 7:30 č.

Obhajoba

Bohuš Vojtěch

Dozorec Radek

Hlaváček Ondřej

Chramosta Jakub

Klempár Miroslav

Motlová Eliška

Petrovych Diana

Švesták Patrik

 

 

V 7:30 hodin

Uč. 4 / uč. 7

 Bohuš Vojtěch

Dozorec Radek

Hlaváček Ondřej

Chramosta Jakub

Klempár Miroslav

Motlová Eliška

Petrovych Diana

Švesták Patrik

DÍLNA

Od 7:00

 

23-51-H/01

Strojní mechanik

 

23-52-H/01 Nástrojař

 

23-56-H/01 Obráběč kovů

 

T. Náprstek, Ing. Vaněk,

Ing. Šrimpl, Ing. Svoboda

 

SchmeilerTomáš ZD3

BumbarisAndreas ZD3

 

Hlavička Pavel

Hofmeister Tomáš

Jelínek Lukáš

 

SchmeilerTomáš ZD3

Bumbaris Andreas ZD3

 

Hlavička Pavel

Hofmeister Tomáš

Jelínek Lukáš

Kilinger Jonáš

Kolínko Tomáš

Krchov Pavel

Práchenský Jakub

Krejča Marek

Kilinger Jonáš

Kolínko Tomáš

Krchov Pavel

Práchenský Jakub

Krejča Marek

SALON

 

 

Od 7:30

 

69-51-H/01Kadeřnické služby

 

M.Matulová, D. Ramsová,

M. Ponyová

 

Kuklová Eliška

Svobodová Adéla

Holubová Monika

Pastyriková Barbora

Burianová Andrea

FiedlerováAnastázie

Jandáková  Lucie

Cejpková Barbora

DÍLNA

 

Od 7:00

 

 

33-56-H/01 Truhlář

 

Ing. Gragarčík

Ing. Vaněk

Davídek Pavel

Druba Tomáš

Strnad Michal

Davídek Pavel

Druba Tomáš

Strnad Michal

Davídek Pavel

Druba Tomáš

Strnad Michal

Pokyny pro praktickou zkoušku jsou pro každý obor jiné.

 

Truhlář: PZZ trvá 3 dny po 7 hodinách

Strojní mechanik: PZZ trvá 2 dny po 7 hodinách

Kadeřník: PZZ trvá jeden den po 6 hodinách

Operátor skladování: PZZ trvá 2 dny po 7 hodinách přesně v tomto pořadí: první den obhajoba SOP. Druhý den vykonání dalších úkolů

 

Pedagogický dozor se včas seznámí s pokyny, které jsou uloženy v ředitelně.

         

                                                                                                                                     Ing. Ivana Němečková

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ROZPIS ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK „JARO 2021“

Uzavření docházky a klasifikace:  do 21. 5. 2021

                                    

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY JARO 2021 – ZMĚNY OD ÚNORA 2021

K závěrečné zkoušce bude připuštěn žák, který úspěšně ukončil 1. pololetí závěrečného ročníku oboru vzdělání, který se ukončuje závěrečnou zkouškou. Těm žákům, kteří nebyli z některého předmětu v 1. pololetí školního roku 2020/2021 hodnoceni, nebo byli hodnoceni nedostatečně, bude umožněno vykonat zkoušku k dokončení klasifikace nebo opravnou komisionální zkoušku do konce května 2021 (tak, aby se v případě jejího úspěšného vykonání mohli účastnit závěrečných zkoušek, které mohou být konány v období od 1. června 2021). Dále bude k závěrečné zkoušce připuštěn i ten, kdo je oprávněn konat opravnou nebo náhradní (závěrečnou) zkoušku. Tito uchazeči budou konat všechny opravné nebo náhradní zkoušky.

Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, v němž úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku. Výjimku z uvedeného mají žáci, kteří budou z rozhodnutí ředitele školy konat závěrečnou zkoušku až po 30. červnu 2021. V takovém případě bude žák žákem školy do data konání závěrečné zkoušky včetně, ať už ji vykoná úspěšně nebo neúspěšně; nejpozději však do 31. srpna 2021.

Nově budou žáci hodnoceni ze dvou zkoušek a klasifikace zůstane nezměněna. Z hlediska formy bude praktická zkouška povinná pro všechny žáky. Písemná zkouška trvá podle platných právních norem nejdéle 240 minut (4 hodiny). Nově se maximální možná délka trvání písemné zkoušky prodlouží o 30 minut, tzn., že písemná zkouška bude moci trvat nejdéle 270 minut (4,5 hodiny). Prodloužení se bude týkat všech, kteří budou konat písemnou zkoušku v řádném, opravném nebo náhradním termínu do konce roku 2021. Pravidla pro přípravu zadání závěrečných zkoušek se nemění, škola je povinna využít jednotných zadání závěrečné zkoušky a související zkušební dokumentaci.

Pravidla pro hodnocení vyučovaných předmětů na vysvědčení ve 2. pololetí 2020/2021 se nemění. Nadále platí ustanovení § 69 odst. 7 školského zákona: „Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů, nebo žák, který neprospěl na konci prvního pololetí nejvýše ze 2 povinných předmětů vyučovaných pouze v prvním pololetí, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy.“

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY NA NAŠÍ ŠKOLE SE KONAJÍ V TĚCHTO FORMÁCH A TERMÍNECH:

  • PÍSEMNÁ ČÁST ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY:      1. 6. 2021
  • PRAKTICKÁ ČÁST ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY:  2. –  4. 6. 2021
  • Uzavření docházky a klasifikace k 21. 5. 2021

„přesný rozpis studentů  na závěrečnou zkoušku zveřejní ředitelka školy do 21. 5. 2021“

Čelákovice 5. 2. 2021                                                                               Ing. Ivana Němečková

                                         

Přihláška k ZZ.pdf (270,1 kB)

 Průběh závěrečné zkoušky: 

Závěrečná zkouška probíhá podle platných předpisů MŠMT ČR.  Závěrečná zkouška je koncipována podobně jako rámcové vzdělávací programy. Její obsah by měl odpovídat vznikajícím rámcovým vzdělávacím programům a hodnotícím standardům jednotných kvalifikací. Nepožaduje od žáků encyklopedické znalosti, ale naopak zjišťuje, zda jsou dobře připraveni pro praxi. Zkouška nově obsahuje otázky ze světa práce, o tom jak si počínat na trhu práce.

Závěrečná zkouška se skládá:

-   písemná zkouška      (zadání státní; žák vybírá ze třech témat; zkoušky probíhají ve škole)

-   praktická zkouška     (zadání státní, ředitelka školy určuje jedno téma; zkoušky probíhají ve školní dílně nebo učebně školy)

-   ústní zkouška           (zadání státní; zkoušky před zkušební komisí ve škole; žák losuje jednu z 25 otázek)