Podmínky přijetí-stručně

Podmínky přijetí do učebních a studijních oborů

Tříleté učební obory (poskytující střední vzdělání v výučním listem):

 1. Vyplnění přihlášky ke studiu (běžné studium).

 2. Vysvědčení z posledních dvou ročníků ZŠ (pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč studoval, nemusí uchazeč doklady nebo jejich ověřené kopie předkládat).

 3. Potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti pro daný obor studia a výkon povolání.

 4. Žáci z 9. tříd ZŠ budou přijati na základě výsledků ze základní školy - bez příjímacích zkoušek

 5. Přijetí uchazečů, kteří již studovali na jiných školách, nebyli při studiu úspěšní a podali novou žádost do 1.ročníku, je vázáno na ústní pohovor. Na základě předložených dokladů a pohovoru může být požadováno přezkoušení z vybraných předmětů nebo z praktického vyučování. Účelem je zjistit, zda má žák předpoklady pro úspěšné absolvování zvoleného oboru.

 6. Odevzdání „Zápisového lístkudo 10 pracovních dnů od doručení našeho rozhodnutí o přijetí.

 7. Podepsání „Smlouvy o studiu“ se školou. Podpisem smlouvy se žák zavazuje k řádné návštěvě školy a plnění studijních povinností.

Čtyřleté studijní obory (poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou):

 1. Vyplnění přihlášky ke studiu (běžné studium).

 2. Vysvědčení z posledních dvou ročníků ZŠ (pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč studoval, nemusí uchazeč doklady nebo jejich ověřené kopie předkládat).

 3. Potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti pro daný obor studia a výkon povolání.

 4. Žáci z 9. tříd ZŠ budou přijati na základě přijímacího řízení.

 5. Přijetí uchazečů, kteří již studovali na jiných školách, nebyli při studiu úspěšní a podali novou žádost do 1.ročníku, je vázáno na ústní pohovor. Na základě předložených dokladů a pohovoru může být požadováno přezkoušení z vybraných předmětů nebo z praktického vyučování. Účelem je zjistit, zda má žák předpoklady pro úspěšné absolvování zvoleného oboru.

 6. Odevzdání „Zápisového lístkudo 10 pracovních dnů od doručení našeho rozhodnutí o přijetí pouze v denní formě vzdělávání. Ostatní formy vzdělávání (dálková, kombinovaná a distanční) včetně zkráceného studia tuto povinnost nemají.

 7. Podepsání „Smlouvy o studiu“ se školou. Podpisem smlouvy se žák zavazuje k řádné návštěvě školy a plnění studijních povinností.

Nástavbové studium – denní forma (poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou):

 1. Vyplnění přihlášky ke studiu (nástavbové studium).

 2. Vyuční list z tříletého učebního oboru denní formy vzdělávání.

 3. Závěrečné vysvědčení (úředně ověřené) osvědčující získání středního vzdělání s výučním listem.

 4. Pokud v době podání přihlášky nejsou příslušné doklady vydány, budou předloženy uchazečem nejpozději do konce srpna (před zahájením školního roku přijatého uchazeče).

 5. Potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti pro daný obor studia.

 6. Žáci budou přijímáni bez školních přijímacích zkoušek

 7. Podepsání „Smlouvy o studiu“ se školou. Podpisem smlouvy se žák zavazuje k řádné návštěvě školy a plnění studijních povinností.

Nástavbové studium – dálková forma (poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou):

 1. Vyplnění přihlášky ke studiu (dálkové nástavbové studium).

 2. Vyuční list z tříletého učebního oboru (úředně ověřené) denní formy vzdělávání.

 3. Uchazeči budou přijímáni bez školních přijímacích zkoušek

 4. Podepsání „Smlouvy o studiu“ se školou. Podpisem smlouvy se žák zavazuje k řádnému plnění studijních povinností.

 Dálkové studium (poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou):

 1. Vyplnění přihlášky ke studiu (večerní, dálkové, distanční nebo kombinované studium)

 2. Vysvědčení z posledních dvou ročníků ZŠ (pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč studoval, nemusí uchazeč doklady nebo jejich ověřené kopie předkládat).

 3. Potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti pro daný obor studia.

 4. Žáci z 9. tříd ZŠ budou přijati na základě výsledků ze základní školy - bez školních příjímacích zkoušek

 5. Podepsání „Smlouvy o studiu“ se školou. Podpisem smlouvy se žák zavazuje k řádné návštěvě školy a plnění studijních povinností.

Přijetí do vyššího než prvního ročníku vzdělávání (ve všech oborech):

 1. Žádost o přijetí do vyššího než prvního ročníku.

 2. Doklad o ukončení studia na předchozí škole.

 3. Kopie přihlášky ke studiu z předchozího studia na střední škole.

 4. Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti pro daný učební nebo studijní obor.

 5. Doklady nebo jejich ověřené kopie (vysvědčení) o předchozím vzdělávání pro určení formy, obsahu a kritérií přijímacího řízení a určení ročníku, do něhož bude uchazeč zařazen.