PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Jednotná kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY SE NEKONAJÍ

Přihlášky ke studiu musí být pro 1. kolo přijímacího řízení doručeny do naší školy nejpozději do 1. března 2019   

 • Pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat ( pouze) 2 přihlášky, jednotná přijímací zkouška se koná u čtyřletých oborů vzdělávání, včetně nástavbového studia formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.
 • Ředitelka školy ukončí hodnocení uchazečů do dvou pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů ( na webu školy www.soscelakovice.cz a úřední desce školy podle registračních čísel. Centrum zpřístupňuje hodnocení uchazečenejpozději do 28.dubna. Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí nejméně  60%.
 • ( pouze) nepřijatým uchazečům, nebo jejich zákon. zástupcům, odešleme rozhodnutí o nepřijetí (přijatí uchazeči tuto informaci zjistí na webu školy)
 • Uchazeč, nebo jeho zákonný zástupce, musí po oznámení rozhodnutí potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se v příslušné střední škole odevzdáním zápisového lístku a to do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení ředitelem školy
 • Nepotvrdí-li uchazeč nebo jeho zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v příslušné škole ve stanoveném termínu, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí ředitele o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v příslušné škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze jednou.
 • Povinnost odevzdat zápisový lístek se nevztahuje na přijaté uchazeče do maturitního nástavbového studia (denní,dálkové, kombinované a distanční studium); pro uchazeče dálkového, kombinovaného a distančního studia a pro zkrácené studium.
 • Přijímací řízení (bez jednotné přijímací zkoušky) pro žáky denního studia se uskuteční  22. 4. 2019 (první kolo).
 •  Přihlášky ke studiu musí být pro 1. kolo přijímacího řízení doručeny do naší školy nejpozději do 1. března 2019

         Ing. Ivana Němečková, ředitelka školy

 

Podle zákona 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, § 60 odstavec 3 písmena a)

s t a n o v u j i

jednotná kritéria přijímacího řízení pro všechny obory vzdělání a formy vzdělávání

pro školní rok 2019/2020  takto:  

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA SE VZTAHUJE POUZE NA MATURITNÍ OBORY

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou MŠMT ČR ve znění pozdějších úprav a doplňků vyhlašuje ředitelka Střední odborné školy Čelákovice s.r.o. pro školní rok 2019/2020 následující kritéria přijímacího řízení:

 1. Průběh přijímacího řízení:
 1. Pro studijní obory ukončené maturitní zkouškou.
  Uchazeč o studium se hodnotí podle výsledků dosažených na základní škole v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ a na základě výsledku z jednotně (centrálně) zadávané písemné zkoušky (JPZ) z českého jazyka a literatury a z matematiky.
 2. Pro tříleté učební obory ukončené výučním listem.

Uchazeč o studium se přijímá pouze podle výsledků dosažených na základní škole v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ.

     2.  Kritéria přijímacího řízení maturitních oborů:

Výsledné pořadí jednotlivých uchazečů bude sestaveno podle bodového ohodnocení následujících kritérií:

 1. Na základě dosažených bodů v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ
 2. Z jednotně (centrálně) zadávané zkoušky – minimálně 10% úspěšnost
 3. Zdravotní způsobilost – bez bodového ohodnocení
 4. Cizinci nekonají jednotně (centrálně) zadávanou zkoušku z českého jazyka a literatury

Školní přijímací zkoušky se nekonají !

Pokud uchazeč nesplní kritérium jednotně (centrálně) zadávané písemné zkoušky z českého jazyka a matematiky, nelze uchazeče přijmout na studijní maturitní obor, ale bude mu nabídnuto studium na podobném tříletém učebním oboru na naší škole.

            Bodové hodnocení za prospěch v 1.pololetí 9. ročníku:

průměr

body

průměr

body

1,0

100

2,1

45

1,1

95

2,2

40

1,2

90

2,3

35

1.3

85

2,4

30

1,4

80

2,5

25

1,5

75

2,6

20

1,6

70

2,7

15

1,7

65

2,8

10

1,8

60

2,9

5

1,9

55

3,0

0

2,0

50

 

 

 

Bodové hodnocení „jednotné přijímací zkoušky“ -  minimálně 10% úspěšnost.                 

Dosažení minimálně 5 bodů z českého jazyka a literatury                                           

Dosažení minimálně 5bodů z matematiky

Český jazyk a litera

Matematika

100%

50bodů

100%

50 bodů

Celkem jednotná přijímací zkouška

         100 bodů                                          

      

       

 

Princip sestavení pořadí uchazečů podle bodového ohodnocení:
Z kritérií přijímacího řízení bude získán celkový počet bodů dosazením do vztahu:

 

CP = (ZŠ x 0,4) + (JZ CJL x 0,6) + ( JZ MAT x 0,6)

CP

celkový počet bodů

celkový počet bodů získaný za prospěch na ZŠ

JZ CJL

celkový počet bodů z jednotné zkoušky z českého jazyka a literatury

JZ MAT

celkový počet bodů z jednotné zkoušky z matematiky

Podle celkového počtu bodů dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí. Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle dosaženého celkového počtu bodů (výsledku hodnocení kritérií přijímacího řízení). Při rovnosti bodů bude upřednostňován uchazeč s větším počtem bodů, kterých dosáhl při jednotné zkoušce. V případě, že toto kritérium nerozhodne, bude upřednostňován uchazeč s větším počtem bodů z jednotné zkoušky z českého jazyka a literatury.

Úprava hodnocení výsledků jednotné zkoušky cizinců:                                                      

 Ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky uchazečů, kteří nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury, vytváří ve spolupráci s Centrem (MŠMT) pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů ve vyhlášeném přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo jeho zaměření podle školního vzdělávacího programu. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona.

3. Oznámení výsledku přijímacího řízení
Výsledky přijímacího řízení oznámí ředitel školy nejpozději do 2 pracovních dnů od zpřístupnění výsledků jednotné zkoušky Centrem (MŠMT) na webových stránkách školy www.soscelakovice.cz a na úřední desce školy.

4. Přihláška ke studiu
Přihláška ke studiu se odevzdává na obecně platném tiskopisu, který stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  a musí být potvrzena základní školou. Přihlášku je nutné opatřit potvrzením lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání. Přihlášky jsou ke stažení na webových stránkách školy  www.soscelakovice.cz.

 

 5. Termíny

do 1. března 2019

nejpozději odevzdání přihlášky na střední školu

12. dubna 2019

jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky - 1. termín

15. dubna 2019

jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky - 2. termín

28. dubna 2019

Centrum zpřístupní výsledky jednotné přijímací zkoušky školám

do 2 prac. dnů

výsledek přijímacího řízení oznámí ředitel školy (ode dne oznámení výsledků jednotné přijímací zkoušky Centrem)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 II. DO VYŠŠÍHO NEŽ PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ (ve všech oborech):

 

1. Žádost o přijetí do vyššího než prvního ročníku.

2. Doklad o ukončení studia na předchozí škole.

3. Kopie přihlášky ke studiu z předchozího studia na střední škole.

4. Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti pro daný učební nebo studijní obor.

5. Doklady nebo jejich ověřené kopie (vysvědčení) o předchozím vzdělávání pro určení formy, obsahu a kritérií přijímacího řízení a určení ročníku, do něhož bude uchazeč zařazen. 

Přijímáme do těchto oborů:

Studijní obory (střední vzdělání s maturitní zkouškou): Forma vzdělávání
69-41-L/01 Kosmetické služby denní  
75-41-M/01 Sociální činnost denní dálková
23-45-L/01 Mechanik seřizovač denní dálková
Mechatronik denní  
Výše uvedené obory lze studovat v uvedených formách i ve DVOULETÉM ZKRÁCENÉM STUDIU
 • Pro žáky ze základních škol (úspěšně ukončený 9. ročník ZŠ)
 • Zkrácené studium v délce 2 let pro absolventy, kteří získali střední vzdělávání s maturitní zkouškou.
 • Absolvent získá střední vzdělání s maturitní zkouškou.
 • Bez školních přijímacích zkoušek.
 • Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a k výkonu povolání je požadováno.
 • Podmínkou otevření oboru vzdělávání je dostatečný počet uchazečů.
 • Pořadí uchazečů o studium se určí na základě výsledků na ZŠ avýsledků JPZ.
 • Podepsání smlouvy o studiu.
Učební obory (střední vzdělání s výučním listem): Forma vzdělávání
33-56-H /01 Truhlář denní kombinovaná
zkrácená
23-51-H /01 Strojní mechanik denní kombinovaná,
dálková, zkrácená
23-52-H/01 Nástrojař denní kombinovaná
dálková,
zkrácená
66-53-H/01 Operátor skladování denní zkrácená
69-51-H/01 Kadeřník denní zkrácená
23-56-H/01 Obráběč kovů denní dálková,
zkrácená
Výše uvedené obory lze studovat v uvedených formách i v JEDNOLETÉM ZKRÁCENÉM STUDIU
 • Pro žáky ze základních škol (9. ročník i z nižších ročníků, pokud splnili povinnou školní docházku)
 • Zkrácené studium v délce 1 roku pro absolventy, kteří získali střední vzdělávání s maturitní zkouškou nebo s výučním listem.
 • Absolvent získá střední vzdělání s výučním listem.
 • Bez přijímacích zkoušek.
 • Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a k výkonu povolání je požadováno.
 • Podmínkou otevření oboru vzdělávání je dostatečný počet uchazečů.
 • Pořadí uchazečů o studium se určí na základě výsledků na ZŠ.
 • Podepsání smlouvy o studiu.
   
Nástavbové obory (střední vzdělání s maturitní zkouškou): Forma vzdělávání
Podnikání 64-41-L /51 denní dálková kombinovaná distanční
           
 • Pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s výučním listem v délce 3 let denní formy vzdělávání.
 • Absolvent získá střední vzdělání s maturitní zkouškou.
 • Bez školních přijímacích zkoušek.
 • Podmínkou otevření oboru vzdělávání je dostatečný počet uchazečů.
 • Pořadí uchazečů o studium se určí na základě výsledků na ZŠ.
 • Podepsání smlouvy o studiu.

                                                                                                          

Ing. Ivana Němečková, ředitelka školy