MATURITNÍ ZKOUŠKA "2020"

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

1. Harmonogram + hodnocení PMZ "Jaro 2020"  23-45-L/01 - Mechanik seřizovač - Mechatronik

 

2. Harmonogram + hodnocení PMZ "Jaro 2020" 75-41-M/01- Sociální činnost - denní studium

 

3. Harmonogram + hodnocení PMZ "Jaro 2020" 69-41-L/01- Kosmetické služby

 

4. Harmonogram + hodnocení PMZ "Jaro 2020" 64-41-L/51- Podnikání - dálkové a distanční studium

 

5. Harmonogram + hodnocení PMZ "Jaro 2020" 75-41-M/01- Sociální činnost - dálkové studium

 

HODNOCENÍ PRAKTICKÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY

Způsob hodnocení PMZ2019.docx (15151)

Způsob hodnocení praktické maturitní zkoušky schválila celá maturitní komise v čela s předsedou.

Pečovatelství 2019.pdf (1006883)

Sociální politika 2019.pdf (434585)

Mechanik seřizovač 2019.pdf (1010542)

Podnikání 2019.pdf (511619)

 

Seznam 3.částí AJ.doc (23552)

ŠKOLNÍ SEZNAM ČETBY KE SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY.pdf (540033)

Dokument pro žáky k zapsání vybraných literárních děl:

SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL K MATURITĚ 2020.pdf (433575)

Katalog pozadavku CJL.pdf (686982)

 

 

ODVOLÁNÍ - žádosti o přezkum:

 

Scan17051112240.pdf (1077092)

Scan17051112590_0001.jpg (487839)
Scan17051112590_0002.jpg (290418)
Scan17051112590_0003.jpg (299766)

 

 

Přihlašování žáků k maturitní zkoušce „Jaro 2019“

Jarní zkušební období maturitní zkoušky 2018/2019 se uskuteční v dubnu až červnu 2019. Přihlášku k maturitní zkoušce musejí všichni maturanti odevzdat do 3. prosince 2018 řediteli školy.

Formulář přihlášky obdrží žáci maturitních ročníků v listopadu 2018 od ředitele kmenové školy. Žák musí odevzdat formulář zpět nejpozději 3. prosince 2018, včetně platného doporučení školského poradenského zařízení, pokud žádá o uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky. Tento termín je závazný jak pro přihlášení ke zkoušce v řádném, tak případně i náhradním a opravném termínu. Vyplněná přihláška může být takto zaregistrována do centrálního systému. Maturanti poté obdrží Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce, a to nejpozději do 20. prosince 2018.

Maturanti v opravném či náhradním termínu se přihlašují k těm zkouškám či dílčím zkouškám, které nevykonali úspěšně, respektive ze kterých byli omluveni ředitelem školy. Připomínáme, že při opravném (náhradním) termínu si nelze změnit předmět.

JAK PROBÍHÁ PŘIHLAŠOVÁNÍ A JAK NA FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY

Nejprve ředitel školy nebo třídní učitel předá žákům formulář přihlášky k maturitní zkoušce. Formulář přihlášky mohou žáci obdržet již s předvyplněnými údaji nebo v „bianco“ verzi. Žáci potom přejdou k vyplnění formuláře, ve kterém se zorientují podle následujících pravidel.

První strana formuláře přihlášky

1.       Kontrola a případné doplnění osobních údajů

2.       Uvedení, zda se jedná o termín řádný, náhradní, či opravný

3.       Volba skladby maturitních předmětů

a.       povinné předměty společné části MZ: Český jazyk a literatura je povinná pro všechny maturanty, druhý předmět je volitelný mezi matematikou a cizím jazykem, konkrétně mezi angličtinou, francouzštinou, němčinou, ruštinou a španělštinou

b.      možnost volby až 2 nepovinných předmětů společné části (pro nepovinnou zkoušku nelze zvolit stejný předmět jako pro povinnou zkoušku)

4.       V případě, že je maturant žákem školy s polským vyučovacím jazykem a požaduje zadání zkoušky v polském jazyce, vyznačí tuto možnost u příslušného předmětu křížkem ve sloupci „JNM“ (jazyk národnostní menšiny).

Druhá strana formuláře přihlášky

1.      Volba povinných profilových zkoušek s uvedením jedné či více jejich forem: pravidla pro volbu předmětů, počet povinných zkoušek a jejich formy (ústní, písemná práce, maturitní práce s obhajobou, praktická zkouška a jejich kombinace) stanovuje ředitel školy.

Druhou stranu přihlášky je tedy třeba vyplnit v souladu s rozhodnutím ředitele kmenové školy

2.      Při výběru nepovinných profilových (školních) zkoušek a jejich forem postupují žáci stejným způsobem jako u povinných profilových zkoušek.

3.      Pokud je žák cizincem a žádá o uzpůsobení zkoušky z českého jazyka, zaškrtne příslušnou kolonku.
Takováto možnost uzpůsobení se týká pouze cizinců, kteří pobývají na území České republiky, respektive studují střední školu, po dobu kratší než čtyři roky k datu konání maturitní zkoušky.

4.      Pokud žák požaduje v souladu s maturitní vyhláškou uzpůsobení podmínek konání zkoušek společné části kvůli zdravotnímu handicapu, zaškrtne příslušnou kolonku a vyplní přílohu přihlášky v souladu s platným doporučením školského poradenského zařízení.

Takto vyplněnou přihlášku k maturitní zkoušce žáci podepíší a připíši aktuální datum. Formulář a případné přílohy přihlášky žáci odevzdají vedení školy nejpozději do 3. prosince 2018.
Ředitel školy poté zajistí zápis údajů do centrálního registru. Poté žáci obdrží opět od ředitele školy Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce. Ten žák důkladně zkontroluje a potvrdí převzetí Výpisu svým podpisem.

 

Vážení studenti, prosím o důkladné prostudování a dodržování daných termínů.

           Ing. Ivana Němečková

 

 

==================================================================================================================


 

 

================================================================

Upozorňujeme studenty, že na zaslaném výpise z přihlášky najdou autentizační kód žáka (VPŽ), který jim umožní se zaregistrovat na stránkách "Cermatu" na této adrese - (https://vpz.cermat.cz/Registrace.aspx) a budou moci sami sledovat svoje maturitní výsledky.

 

Přihlašování žáků

Aby mohl žák maturitní zkoušku konat, musí se k ní nejprve přihlásit. Formulář přihlášky obdrží žáci od ředitele školy.
Daný termín je závazný jak pro přihlášení ke zkoušce řádné, tak ke zkoušce opravné případně náhradní. Při přihlašování k opravné případně náhradní zkoušce nelze změnit předmět.
ŽÁCI MOHOU PŘIHLÁŠKU PŘEDAT I PROSTŘEDNICTVÍM OSOBY, KTERÁ BUDE MÍT PLNOU MOC OD ŽÁKA PODÁVAJÍCÍ PŘIHLÁŠKU.

Nutno také připomenout, že žáci čtvrtých ročníků jsou povinni podat přihlášku k řádnému termínu v jarním zkušebním období školního roku 2019/2020
Žáci, kteří žádají o přiznané uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky, musí spolu s přihláškou odevzdat i platný posudek školského poradenského zařízení (vyřídit si během června - září).

Informace:  reditelskola@seznam.cz

                      t. 603 875 985

=============================================================================================================


 

Fotogalerie: Maturitní zkoušky

Tato fotogalerie je prázdná.