1.Informace o MZ 2021 pro žáky

MATURITA 2021.docx (22130)

MATURITNÍ ZKOUŠKA „JARO 2021“ + „PODZIM 2021“

Žák může konat maturitní zkoušku, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělání. Dokladem o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Maturitní zkouška je upravena v §§ 77 až 82 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále vyhláškou o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky, společnou a profilovou.

Podání přihlášky k MZ do 1. 12. 2020

 • Nový formulář přihlášky k MZ – změna struktury zkoušek, nejsou rozlišeny části zkoušky.
 • Nový formulář – bianko PŘIHLÁŠKA K MZ bude žákům maturitních ročníků denního i dálkového studia odeslaná přes Bakalář. Předvyplněná přihláška zatím není k dispozici.
 • Postup k přihlášení na MZ se bude řídit podle situace Covid19, buď všechno on-line nebo poštou. Možná se setkáme ve škole a přihlášku vyplníte s Ing. Němečkovou.

 

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY (SČ MZ):

Termíny MZ JARO 2021:

2. 5 – 15. 5.     Konání DT

 15. 5.              Výsledky DT

 

Termíny MZ PODZIM:

1. 9. – 10. 9.    Konání DT

    10. 9.                Výsledky DT

 

 • Zrušení povinné zkoušky z matematiky a z cizího jazyka, žák se rozhodne pro CIZÍ JAZYK nebo MATEMATIKU
 • Písemné práce z ČJL a CJ  +  ústní zkoušky z ČJL a CJ přesunuty do profilové části MZ (do školní části)

                       Povinné zkoušky SČ MZ

 • Pouze formou DT
 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk* / matematika

Nepovinné zkoušky SČ MZ - až 2 nepovinné zkoušky

 • Cizí jazyk*
 • Matematika
 • Matematika rozšiřující*

 

*Cizí jazyk – jen takový, který si žák může zvolit i v profilové části

*Matematika rozšiřující:  obsahem i formou vychází z Matematiky+. Nepovinná zkouška SČ – žák se hlásí v rámci přihlášky k MZ. Katalog požadavků odpovídá MA+. Na jaře se koná na kmenových školách. Na podzim se koná na spádových školách (lze si přihlásit jen jako řádný či náhradní termín, není možná opravná zkouška). Zkouška trvá 150 minut, povolené pomůcky jako MA.

Zkoušky SČ nově hodnoceny pouze uspěl/neuspěl.

Výsledek DT nemá vliv na výsledky profilových zkoušek (nejedná se o „připouštěcí test“) ani na celkové hodnocení (prospěl / prospěl s vyznamenáním).

Na protokolu o výsledcích didaktických testů žáka bude uvedeno:

 • uspěl/neuspěl/nekonal;
 • % úspěšnost, percentilové umístění;
 • bodová úspěšnost jednotlivých úloh DT (jen povinné zkoušky)

 

Na vysvědčení bude uvedeno:

 • uspěl (uspěl/neuspěl u nepovinných zkoušek);
 • % úspěšnost

 

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY (PČ MZ) – školní část:

JARNÍ ZKUŠEBNÍ TERMÍN:

                  nejdříve od 1. 4.: písemná práce, praktická a písemná zkouška

            16. 5. – 10. 6.: Konání ústních zkoušek -  konkrétní termíny stanoví ředitel školy.

 

PODZIMNÍ ZKUŠEBNÍ TERMÍN:

                    1. 9. - 20. 9.:  konkrétní termíny stanoví ředitel školy do 25. 8.

Povinné zkoušky:

 • Český jazyk a literatura (PP + ÚZ)
 • Cizí jazyk ze SČ (PP + ÚZ)
 • 2–3 další (dle RVP, nezávislé na volbě CJ/MA v SČ)

 

Nepovinné zkoušky:

 • Až 2 nepovinné zkoušky
 • PP + ÚZ z CJ

 

PRAVIDLA PRO PÍSEMNOU PRÁCI (PP) Z ČESKÉHO JAZYKA:

 • min. 250 slov
 • min. 110 minut
 • Pravidla českého pravopisu (+ další pomůcky dle ředitele školy)
 • min. 4 zadání stanoví ředitel školy
 • zadání = název, způsob zpracování, příp. výchozí text, obrázek, graf

 

PRAVIDLA PRO PÍSEMNOU PRÁCI (PP) Z CIZÍHO JAZYKA:

 • min. 200 slov
 • min. 60 minut
 • překladový slovník (+ další pomůcky dle ředitele školy)
 • min. 1 zadání stanoví ředitel školy
 • zadání = název, způsob zpracování, příp. výchozí text, obrázek, graf

 

Celkové hodnocení ČJL a CJ: 40 % PP a 60 % ÚZ

 

ÚSTNÍ ZKOUŠKA Z ČJL:

 • min. 60 děl – školní seznam (stanoví ředitel školy)
 • min. 20 děl – žákovský seznam
 • Kritéria pro žákovský seznam stanoví ředitel školy
 • Odevzdání do 31. 1. // do 30. 6.
 • Pracovní listy zajistí ředitel školy, vypracují vyučující ČJL
 • Úryvek z díla, zadání ověřující znalost učiva o jazyce a slohu
 • Příprava 15–20 minut (určí ředitel)
 • Zkouška max. 15 minut
 • V jednom dni u jedné ZMK nelze losovat 2x list ke stejnému dílu

 

ÚSTNÍ ZKOUŠKA Z CJ:

 • 20 – 30 témat (stanoví ředitel školy, témata jsou platná pro náhradní  a opravnou zkoušku)
 • Pracovní listy zajistí ředitel školy, vypracují vyučující CJ
 • 1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu, maturitní otázka se vztahuje k jednomu tématu
 • obory M a L – musí mít navíc v zadání část (3. část) ověřující znalost odborné terminologie
 • Příprava 15–20 minut (určí ředitel)
 • Zkouška max. 15 minut
 • V jednom dni u jedné ZMK nelze losovat 2x list ke stejnému tématu.

 

Doporučení PPP platí 2. roky, hlídat datum vydání doporučení PPP k MZ!

     Čelákovice 22. 10. 2020                                                                  Ing. Ivana Němečková